Az állást hirdető intézmény

Intézmény neve Ciszterci Iskolai Főhatóság
Intézmény címe Veszprém megye - Zirc , Rákóczi tér 1.
E-mail cím cif@ocist.hu

Az álláshirdetés

Jogviszony időtartama határozott idő
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő
Munkavégzés helye Baranya megye - Pécs , Széchenyi tér 11.
Feladat típusa Vezetés, üzemeltetés - igazgató, intézményvezető
Illetmények juttatások Nktv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint, továbbá munkáltatói döntés alapján.
Elvárt képzettség Egyetem (MSc, MA)
Leírás Munkakörhöz tartozó, vezetői munkakörrel járó lényeges feladatok:
‒ Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (Nktv.) 69. § szerinti feladatok;
‒ fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja;
‒ oktatási és nevelési programok meghatározása az oktatási hatóságok és a jogszabályok, előírások által kialakított kereten belül;
‒ tanulók, tanárok, oktatók és a kiszolgáló személyzet tevékenységének szervezése, vezetése, értékelése és ellenőrzése;
‒ az oktatói munka összehangolása, irányítása;
‒ az oktatással kapcsolatos adminisztratív munka irányítása, ellenőrzése;
‒ kapcsolattartás az intézményi fenntartóval, a Ciszterci Iskolai Főhatósággal, tantestülettel, a szülői és más közösségi csoportokkal.

Pályázati feltételek:
‒ magyar állampolgárság;
‒ cselekvőképesség, büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul;
‒ Nktv. 67. § (1) bekezdése alapján:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltésére jogosító egyetemi/mesterképzésben szerzett szakképzettség,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői-szakvizsga),
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
Pályázathoz mellékelni kell:
‒ a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hiteles másolatát;
‒ részletes szakmai önéletrajzot;
‒ motivációs levelet;
‒ annak az egyházi közösségnek rövid bemutatását, melyhez a pályázó tartozik
‒ az intézmény helyzetének értékelését, az intézmény fejlesztésére, vezetésére vonatkozó elképzeléseket tartalmazó, tanfelügyeleti standardoknak megfelelő vezetési programot;
‒ 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
‒ arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
‒ hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek és testületek (fenntartói bizottság, fenntartó megbízásában álló szakemberek, iskola tantestülete, szülői munkaközösség, diákönkormányzat, stb.) a teljes pályázati anyagot megismerhetik;
‒ arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyével kapcsolatban az Nktv. és az Mt. rendelkezései alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve, hogy összeférhetetlenség esetén a pályázó az összeférhetetlenséget megszüntette;
‒ nyilatkozatot arra nézve, hogy a pályázó jelen pályázat benyújtásával egyidejűleg mely más oktatási intézmény igazgatói feladatinak ellátására kiírt pályázatára pályázik;
‒ minden olyan iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

Betölthetőség időpontja 2021.08.01.
Jelentkezési határidő 2021.03.28.

Jelentkezés